Zarządzanie

Zarządzanie jest sztuką realizowania zamierzonych celów i efektów przez innych ludzi, poprzez organizowanie pracy innych, a nie przez wykonywanie zadań osobiście.
Zarządzanie to działanie polegające na dysponowaniu zasobami interpersonalnymi.
Zarządzanie to zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie i rozwijanie)  skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne).
Zakresy szkoleń z obszaru ZARZĄDZANIA, na które Państwa zapraszamy:

 

Biznes plan

Założenia szkolenia:
•    Przedstawienie podstaw opracowania biznes planu przedstawianego przy pozyskiwaniu finansowania z różnych źródeł
•    Formułowanie odpowiednich treści i informacji

Czytaj więcej: Biznes plan

Budowanie sprawnego zespołu

Założenia szkolenia:
•    Rozwinijanie umiejętności przywódczych uzależnionych od różnych sytuacji i zdarzeń biznesowych
•    Rozwinijanie cennych doświadczenień praktycznych, dającym możliwość opanowania umiejętności, dzięki którym będzie można optymalnie wykorzystać wiedzę i umiejętności najcenniejszych zasobów w realizowanych przedsięwzięciach czyli ludzi
•    Opanowania umiejętności, dzięki którym można optymalnie wykorzystać wiedzę i umiejętności najcenniejszych zasobów w realizowanych przedsięwzięciach czyli ludzi

Czytaj więcej: Budowanie sprawnego zespołu

Kontrola zarządcza

Założenia szkolenia:
•    Omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania I specyfiki

Czytaj więcej: Kontrola zarządcza

Metodyka audytu wewnętrznego

Założenia szkolenia
•    Skuteczne wdrożenie audytu wewnętrznego wymaga profesjonalnego przygotowania i poznania skomplikowanych procedur
•    Pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz udoskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze publicznym
•    Zapoznanie uczestników z zagadnieniami audytu wewnętrznego
•    Identyfikacja trudności występujących przy przeprowadzaniu audytu wewnętrznego
•    Wieloaspektowość w wykorzystaniu informacji pochodzących od audytów wewnętrznych
•    Wykorzystanie pracy audytora wewnętrznego w zarządzaniu organizacją
•    Poznanie zasad organizacji i koordynacji realizowanych audytów

Czytaj więcej: Metodyka audytu wewnętrznego

Metodyka budowy strategii

Założenia szkolenia:
•    Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania strategicznego
•    Umiejętne wykorzystanie szeregu technik i metod optymalnego wyboru różnych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa i kreowania wartości dodanej dla Klientów
•    Skuteczne kreowanie strategii firmy i wykorzystania zdobytej wiedzy do oceny szans i zagrożeń podejmowanych przedsięwzięć biznesowych

Czytaj więcej: Metodyka budowy strategii

Metodyka procesów biznesowych

Założenia szkolenia:
•    Przedstawienie technik i narzędzi na rzecz podnoszenia jakości procesów biznesowych wynikających   z aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów
•    Umiejętne wykorzystanie wiedzy do wdrożenia zmian transformacyjnych zwiększając przewagę konkurencyjną na tak dynamicznie zmieniającym się rynku usług i produktów
•    Przeprowadzenie wszystkich pięciu etapów projektu doskonalenia procesów:  definicji, pomiaru, analizy, wdrożenia i sterowania, które opracowano na podstawie wiodących branżowych modeli doskonalenia procesów
•    Sprawdzenie w praktyce sposobów rozpoznawania i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia, w tym obsługi Klienta oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania tych zmian pozostałej części organizacji
•    Poznanie technik tworzenia map stanu istniejącego i stanu docelowego procesu
•    Przeprowadze analizy interesariuszy
•    Rozwinięcie kompetencji niezbędnych do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów
•    Opanowanie aspektów wdrażania Six-Sigma
•    Ułatwianie kadrze kierowniczej podjęcie decyzji związanych z wdrażaniem programów transformacyjnych

Czytaj więcej: Metodyka procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych

Założenia szkolenia:
•    zapoznanie słuchaczy z tematyką procesów biznesowych, w szczególności z technikami analizy, modelowania i zarządzania projektami dotyczącymi procesów biznesowych
•    Uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie: techniki analizy i modelowania procesów biznesowych, metody i narzędzia do monitorowania procesów biznesowych, sposoby wyznaczania wskaźników (KPI) oraz optymalizacji procesów biznesowych, metody wdrażania i zarządzania procesami biznesowymi, narzędzia wspierające uczestników przedsięwzięć związanych z procesami biznesowymi

Czytaj więcej: Modelowanie procesów biznesowych

System zarządzania przez cele

Założenia szkolenia:
•    Trenowanie umiejętności prowadzenia rozmów z podwładnymi
•    Wyznaczanie celów podwładnym i umiejętne skłonienie ich do ich realizacji
•    Poznanie metod efektywnego planowania strategicznego i operacyjnego
•    Poznanie narzędzi kontroli realizacji celów oraz oceny zarządzania i pracy podległego personelu

Czytaj więcej: System zarządzania przez cele

Techniki myślenia analitycznego

Założenia szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami myślenia analitycznego oraz rozwój umiejętności kreatywnego, syntetycznego podejścia do szeregu problemów biznesowych. Pozwoli to na sprawne określenie przyczyn problemu i znalezienie odpowiednich, skutecznych i nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy rozwiną umiejętności znajdowania powiązań między przyczynami powstawania problemu i usystematyzują wiedzę w zakresie minimalizacji wpływu negatywnych zdarzeń. Zdobędą umiejętność kreatywnego myślenia oraz wprowadzania pomysłów w życie.
Szczególny nacisk kładzie się w trakcie kursu na ćwiczenia, co daje uczestnikom szansę zastosowania strategii i umiejętności zarządzania scenariuszami, alternatywami rozwiązań konkretnych problemów w rzeczywistych sytuacjach. W ten sposób, dzięki kolejnym przykładom pozwalającym na natychmiastowe użycie zdobytych umiejętności, zyskuje się możliwość sprawdzenia zasad, narzędzi oraz technik analitycznych.

Czytaj więcej: Techniki myślenia analitycznego

Zespół wobec zmian - skuteczne zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Założenia szkolenia:
Zarządzanie zmianami oraz sprawne wdrażanie innowacji stało się kluczowym wymogiem funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Prezentowane szkolenie przybliża nie tylko samą metodykę projektowania i wdrażania zmiany, ale także uczy, w jaki sposób radzić sobie z oporem pracowników wobec zmian. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie komunikować zmianę, jak przeprowadzać kluczowe zadania związane ze zmianą. Podczas warsztatów pokażemy i przećwiczymy techniki wywierania wpływu. Dowiemy się, jak pracować kreatywnie nad własnym rozwojem, jak z sukcesem wdrażać zmiany również we własnym życiu i w odniesieniu do siebie.

Czytaj więcej: Zespół wobec zmian - skuteczne zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Zarządzanie czasem

Założenia szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie efektywnego zarządzania czasem przy wykorzystaniu praktycznych, sprawdzonych technik i narzędzi w nowoczesnych firmach. W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów biznesowych.
Szkolenie pozwala przyjrzeć się i zaplanować optymalny czas pracy i odpoczynku indywidualnie dla każdej osoby. Uczy też tego, jak współpracować z kolegami w firmie tak, by działania zespołu były jak najbardziej efektywne. Dzięki prezentacji i aktywnym ćwiczeniom dotyczącym świadomego planowania czasu i zadań uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez właściwe formułowanie swoich wymagań i oczekiwań względem innych pracowników uzyskując lepsze efekty swojej pracy i uzyskując większą motywację do realizacji ambitnych celów zawodowych.
Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji innowacyjnych rozwiązań.

Czytaj więcej: Zarządzanie czasem

Zarządzanie ryzykiem

Założenia szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teorii zarządzania ryzykiem (niezależnie jakim), przedstawienie metod oceny ryzyka w firmie, przedstawienie zasad tworzenia procesu zarządzania ryzykiem. Umiejętność oceny ryzyka w firmie przez jej kierownictwo, to podstawa funkcjonowania "bezpiecznej" i dobrze zorganizowanej firmy. Pokazanie, w jaki sposób można świadomie zarządzać ryzykiem i budować strategię zarządzanie ryzykiem w firmie.

Czytaj więcej: Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie strategią firmy

Założenia szkolenia:
- zapoznanie się z kolejnymi etapami tworzenia strategii i planu strategicznego
- zapoznanie się z podstawowymi strategiami firmy, rynku, konkurencji
- zapoznanie się z istotą i praktycznymi aspektami Kompleksowej Strategicznej Karty Wyników
- nabycie umiejętności określenia szans sukcesu strategii na etapie jej planowania
- nabycie umiejętności planowanie właściwej strategii
- nabycie wiedzy niezbędnej do przygotowywania firmy do rozwoju
- nabycie wiedzy niezbędnej wdrożenia planu strategicznego
- nabycie umiejętności reorganizacji procesów biznesowych i usprawniania procesu podejmowania decyzji

Czytaj więcej: Zarządzanie strategią firmy